O'Sullivan Enjoys Family Reunion at Dun Laoghaire,